Mediacja to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów powstających między przedsiębiorcami, właścicielami firm lub pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, stanowiący alternatywę dla długiego, żmudnego i kosztownego postępowania sądowego

Mediacje mogą być prowadzone pomiędzy zarówno małymi jednoosobowymi przedsiębiorstwami i dużymi korporacjami na. Bezstronni, neutralni mediatorzy pomagają zwaśnionym stronom dojść do porozumienia w spornych kwestiach, określeniu wzajemnych oczekiwań oraz pomagają w dojściu do kompromisu satysfakcjonującego obie strony sporu.

Mediacja gwarantuje poufność ustaleń czynionych między stronami w toku mediacji, dlatego też żadna ze stron nie musi obawiać się naruszenia tajemnicy handlowej czy ujawnienia innych wrażliwych informacji ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Główną przewagą mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów w porównaniu do drogi sądowej są czas i koszty. Spór rozwiązany na drodze mediacji może się zakończyć nawet w kilka dni, podczas gdy sprawy rozstrzygane przed Sądem mogą trwać latami.

Mediacja ponadto jest o wiele tańszym sposobem rozwiązywania sporu, zarówno strona występująca z roszczeniem, jak i strona zobowiązana do świadczenia mogą zaoszczędzić spore koszty w porównaniu do spraw wszczynanych i prowadzonych na drodze sądowej.

Dodatkowym atutem dla przedsiębiorców przemawiającym za tym ugodowym sposobem rozwiązywania konfliktów to fakt, iż dialog pozwala przedsiębiorcom ocalić dobre relacje, które są często najistotniejsze w prowadzeniu biznesu. W mediacji nie ma wygranych i przegranych – każdy wygrywa i żadna ze stron nie czuje się pokrzywdzona.

Mediacja prowadzona jest zawsze w sprzyjających dla obu stron warunkach, w komfortowego atmosferze, w obecności bezstronnego, neutralnego mediatora, przy pełnej poufności – gwarantowanej przez właściwe przepisy prawa. Takie warunki sprzyjają swobodnej wypowiedzi i nie zmniejszają wzajemnego zaufania stron, pozwalają zachować dobry wizerunek biznesowy, pozwalają przedsiębiorcom ocalić renomę przedsiębiorstwa oraz pozwalają zachować sprawność biznesową firmy.

W drodze mediacji mogą zostać rozwiązane właściwie wszystkie kategorie sporów, które można zakończyć ugodą, na przykład:

  • spory o zapłatę,
  • spory dotyczące praw autorskich,
  • spory dotyczące własności intelektualnej,
  • spory wynikające z prac budowlanych,
  • spory wynikające z wszelkiego rodzaju umów handlowych, o świadczenie usług itp.
  • inne.

W ramach oferty skierowanej do przedsiębiorców, jako mediatorzy sądowi oferujemy możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zgodny wniosek stron sporu, zaś jako adwokaci, oferujemy wsparcie Klienta w już prowadzonych mediacjach w charakterze pełnomocników.