Zapewniamy kompleksową ochronę prawną przed odpowiedzialnością karną przedsiębiorców oraz menedżerów. Bronimy w sprawach karnych i karno-skarbowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez przedsiębiorców i menedżerów na każdym etapie – w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem.

W sprawach karnych występujemy również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych i działamy z pokrzywdzonym jako oskarżyciele posiłkowi w sprawach, w których przedsiębiorca stał się ofiarą przestępstwa. Pamiętaj, że na każdym etapie sprawy karnej możesz ustanowić obrońcę lub pełnomocnika, jednak najbardziej efektywna pomoc jest wówczas, gdy adwokat wspiera Cię samego początku wszczętego postępowania karnego, co pozwala na zbudowanie linii obrony i uniknięcia błędów proceduralnych. Zawsze warto rozważyć udział obrońcy lub pełnomocnika od samego początku.

Zakres pomocy prawnej obejmuje m.in. obronę lub reprezentowanie w sprawach:

 • przestępstw podatkowych, w szczególności przestępstwa związane z podatkiem VAT w tym „karuzele podatkowe”,
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (fałsz materialny, intelektualny),
 • oszustwa gospodarcze,
 • przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy”,
 • przestępstw o charakterze korupcyjnym,
 • przestępstw skarbowych,
 • przestępstw przeciwko wierzycielom,
 • przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym, w tym niegospodarność,
 • przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (podrabianie środków płatniczych, w tym weksli),
 • przestępstwa przeciwko mieniu (przywłaszczenia, kradzieże, włamania),
 • przestępstwa unormowane w ustawie o rachunkowości (nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych),
 • przestępstwa unormowane w kodeksie spółek handlowych.

W przypadkach nagłych – w szczególności w sprawach zatrzymań i aresztów tymczasowych prosimy o niezwłoczny kontakt o każdej porze.