Dozór elektroniczny SDE dla większej liczby skazanych.

Sejm uchwalił w dniu 07.07.2022 r. nowelizację zasad wykonywania kary pozbawienia wolności.

Nowelizacja obejmuje między innymi tzw. SDE czyli możliwość odbywania przez skazanych na karę pozbawienia wolności kary w systemie dozoru elektronicznego, a nie w zakładzie karnym.

Już przepisy „tarczy antycovidowej” rozszerzyły możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Wprowadzono zmiany które rozszerzyły krąg skazanych mogących ubiegać się o SDE na skazanych na kary do 1,5 roku pozbawienia wolności.

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw idzie o kolejny krok dalej.

Zgodnie z przegłosowanymi zmianami, w określonych przypadkach, z SDE będą mogli skorzystać skazani na karę 3 lat pozbawienia wolności. Jednakże z zastrzeżeniem, że do końca pozostało im mniej niż 6 miesięcy kary pozbawienia wolności.

Ponadto decyzję o udzieleniu zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) w pewnych sytuacjach wydać będzie mogła komisja penitencjarna zakładu karnego,

Do tej pory decyzję wydawał sąd penitencjarny.

Tekst ustawy pod linkiem: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2376_u.htm

SDE decyzją komisji penitencjarnej.

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm zmianami, w sprawie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE), poza sądem penitencjarnym, w określonych sytuacjach, decyzję podjąć będzie mogła komisja penitencjarna w zakładzie karnym, w którym aktualnie skazany przebywa.

Powyższa zmiana znacznie uprości procedurę uzyskania przez skazanego dobrodziejstwa wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Komisja penitencjarna będzie mogła udzielić skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Spełnione muszą być pewne określone ustawą warunki, czyli:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy i jednocześnie nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 par. 2 kodeksu karnego,
  • skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym,
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary,
  • za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności,
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

Powyższa zmiana z pewnością doprowadzi do sprawniejszego i szybszego procedowania w tego typu sprawach. Będzie to z korzyścią dla osób skazanych na krótkie kary pozbawienia wolności.

SDE dla osób skazanych na kary niższe niż 3 lata pozbawienia wolności.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, ustawa przewiduje modyfikację przesłanek materialnoprawnych stosowania systemu dozoru elektronicznego 9SDE) z art. 43la par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

Zmiany w art. 43 la:

  • wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) możliwe będzie wobec skazanego, wobec którego została orzeczona kara pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała jeszcze część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, jednocześnie nie mogą zachodzić warunki przewidziane w art. 64 par. 2 Kodeksu karnego;
  • zmieniono przesłankę pozytywną „jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary” na określenie przesłanki negatywnej „odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary”.

Zmiany wprowadzone ustawą wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

Reasumując, wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli na poszerzenie liczby skazanych objętych systemem dozoru elektronicznego (SDE). Stanowić będzie uzupełnienie systemowych możliwości resocjalizacji skazanych w warunkach wolnościowych obok warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Zapraszamy do kontaktu: www.solegal.pl/kontakt/

Pozdrawiamy,
Zespół SOLEGAL Prawnicy Nowoczesnego Biznesu

Adwokat Jarosław Ptak
Kancelarie Adwokackie w Sosnowcu
ul. Rynek 8a/1, 41-200 Sosnowiec

zapraszam do zapoznania się ze stroną „O mnie” https://solegal.pl/o-kancelarii/jaroslaw-ptak/