Dozór elektroniczny – zmiany 01.04.2020 r.

Tym razem chcemy się podzielić zmianami, jakie obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020 r. w zakresie systemu dozoru elektronicznego. Zmiany są efektem sytuacji epidemicznej w kraju.

Instytucję odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego tzw. SDE reguluje kodeks karny wykonawczy.
Do dnia 31.03.2020 r. z tego rodzaju odbywania kary pozbawienia wolności mogła skorzystać osoba, wobec której została orzeczona kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku.

Obecny kryzys epidemiologiczny spowodował również zmiany w zakresie warunków orzekania w zakresie udzielnie skazanemu zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Z dniem 01.04.2020 r. została podpisana ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana wprowadzona w art. 15 wskazanej ustawy zmienia ustawę z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy w zakresie art. 43 la, który określa warunki udzielenia skazanemu przez sąd penitencjarny zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

„Art. 15 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523) w art. 43la:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,, 1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego; „;
Opisywana zmiana weszła w życie z dniem 01.04.2020 r.
Do tej pory zastosowanie systemu dozoru elektronicznego było możliwe tylko jeżeli osoba skazana była na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku.
Obecnie, zgodnie z opisywaną zmianą, sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wobec skazanego wobec którego orzeczono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Kodeks karny wykonawczy przewiduje również, że możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w przypadku, gdy skazany powinien odbyć kolejno dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności. Do tej pory suma tych kar nie mogła przekroczyć 1 roku. W tym zakresie również wprowadzono zmiany.

Art. 15 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523) w art. 43la:

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

,, § 6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku i 6 miesięcy. „.

Obecnie uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest, jeżeli skazanemu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie roku i 6 miesięcy.

Powyższe zmiany znacznie poszerzają krąg osób które mogą skorzystać z możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego SDE.

Znacznie rozszerzono możliwość stosowania dozoru elektronicznego. W obecnej kryzysowej sytuacji epidemiologicznej warto, aby pojawił się swoisty trend na udzielanie zgody na odbywanie kar przez skazanych w systemie SDE przez sądy penitencjarne.